Firma

Viterra Construction S.A. jako podmiot prawny funkcjonuje na rynku od 2015 roku, jednak zasoby ludzkie budujące kompetencje i sukces biznesowy realizowanych projektów, są z nami od 1998 roku. Ich doświadczenie, poziom wykształcenia i kompetencji, pozwolił na osiąganie bezprecedensowych sukcesów naukowo-biznesowych, w czterech kluczowych branżach naszej gospodarki. Projekty biznesowe pierwotnie prowadzono zgodnie z klasycznymi metodologiami, lecz w oparciu o własne doświadczenia i analizę skuteczności biznesowej, charakterystycznej dla specyfiki krajów EMEA, wypracowano własny model prowadzenia projektu, bazujący na modyfikacji procesów TOC - Eliyahu M. Goldratta. Opracowana metodologia zarzadzania projektem oraz zastosowanie indywidualnych narzędzi TOC, połączone z kompetencjami zespołu, pozwoliły zagłębić się w przełamanie wszelkich ograniczeń i trafnej identyfikacji zagrożeń i ograniczeń prowadzonych projektów. Wypracowano innowacyjne procedury działając w myśl idei przewodniej, zgodnej i zespolonej z ideologią wdrożeń TOC, dla potrzeb wszystkich zrealizowanych projektów.

Od ponad dwóch dekad z sukcesem zrealizowano prace badawczo rozwojowe, wraz z ściśle zespolonym elementem biznesowym działając w:

  • szeroko rozumianej branży IT w pełnym jej zakresie funkcjonowania
  • elektroenergetyką realizowaną w aspekcie projektowym i wykonawczym na rzecz największych operatorów systemu dystrybucyjnego w Polsce
  • geodezją w pełnym zakresie jej zagadnień, w oparciu o bezpośrednią współpracę z wieloma POGiK wspólnie współtworząc nowe standardy przetwarzania informacji, komunikacji i procedur
  • lotnictwem eksperymentalnym w zakresie badawczym w segmencie bezzałogowych pojazdów lotniczych
  • ekonomią, sprawując funkcje doradcze w działaniach związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw, obejmujących najważniejsze gałęzie światowej gospodarki
  • zarządzania projektem, kompilując klasyczne (najbardziej popularne) metodologie prowadzenia projektu z wybranymi przez nas aspektami działania T.O.C - Eliyahu M. Goldratta.

Dzięki możliwości kilkunastoletniego eksperymentowania biznesowego w obrębie finansowanych wewnętrznie (z własnych środków ) projektów wypracowano alternatywną metodologie realizacji projektów.

Nasza metodyka okazała się skuteczniejsza oraz niekolidująca w obrębie kluczowych założeń PRINCE 2 i Critical Path. Od samego początku działano zgodnie z własną modyfikacją założeń klasycznej T.O.C, zgłębionej i wdrożonej z sukcesem przy realizacji najważniejszych projektów naszych spółek w latach 2008 - 2020 r.

Historycznie już w 2009r. nasze zasoby ludzkie certyfikowały swoje działania proceduralne za zgodność funkcjonowania procesów wewnętrznych zgodnie z normą ISO. Audyt certyfikacyjny Zintegrowanego Systemu Zarządzania potwierdził, że w zakresie koordynacji prac konstrukcyjnych, budowlanych, instalacyjnych, drogowych i wykończeniowych, firma działa zgodnie z wymogami normy ISO 9001:2008.

Do 2020r. zasoby działające w ramach naszej ścisłej grupy kapitałowej wypracowały ponad 2300 opracowań geodezyjnych, ponad 1600 projektów sieci elektroenergetycznych, ponad 400 budów rozległych sieci elektroenergetycznych i kilka tysięcy przyłączy nN, ponad 30 wdrożeń informatycznych systemów ERP i CRM w kraju i za granicą. Dokonały kilkunastu audytów bezpieczeństwa informatycznego największych Banków funkcjonujących na terenie RP. W latach 1998- 2007 oraz w 2018-2020 niezależnie od realizacji projektów kluczowych związanych z PKD przedsiębiorstwa, z sukcesem wykonywano obsługę IT wszystkich międzynarodowych umów korporacyjnych (typu Select, Beedwin, Atlas,... ). Działania w tym zakresie uhonorowano nagrodą dla najbardziej innowacyjnego podmiotu UE, wręczoną podczas Wiedeńskiej Gali IT oraz akredytacjami techniczno-handlowymi największych „Vendorów” rynku światowego.

Na bazie zgromadzonego potencjału, doświadczeń i kompetencji nasz podmiot podjął decyzję, by od 2020 roku rozpocząć koncesjonowane działania, na rzeczy wzmocnienia systemu obrony RP. W ramach prowadzonych projektów, zakładane jest wytworzenie w latach 2020-2026 innowacyjnych produktów technologicznych o unikatowej funkcjonalności, przeznaczonych do wsparcia działań służb mundurowych i służb specjalnych RP. Wspólnie ze spółką Prometheus S.A., której jesteśmy współwłaścicielem, zamierzamy w najbliższym czasie stworzyć produkty z ukierunkowaniem na skalę innowacyjności na poziomie światowym.

Ideą biznesową towarzyszącą naszym działaniom od zawsze było wspomaganie, wykorzystanie, zatrudnianie i współpraca z zasobami rodzimej kadry inżyniersko – naukowej. Zarząd podmiotu oraz spółek powiązanych kapitałowo, kultywuje nieprzerwanie ideologie klasyfikującą naszych Polskich branżowych specjalistów na światowym piedestale zasobów naukowo-inżynierskich.

Działając w oparciu o powyższe założenia, realizowane przez nas projekty, zawsze kończyły się pełnym sukcesem.

Łukasz Mleczko
Prezes Zarządu

Kontakt

Viterra Construction S.A.
02-798 Warszawa, ul. Ekologiczna 8/104
tel. +48 22 855 00 34
biuro@viterra.pl

NIP 951-23-97-063, REGON 362389279
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS Nr 0000573616

Projekty

PROJEKT „DZIK”

Działając w oparciu o wieloletnie doświadczenia personelu w zakresie kontroli bioróżnorodności i zachowania równowagi gatunkowej dzikiej zwierzyny, występującej na terenie naszego kraju ,opracowano program mający na celu wspomaganie bieżących działań interwencyjnych, realizowanych przez rodzime uprawnione służby.

Projekt ma na celu aktywne wspomaganie prewencyjnych działań terenowych na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej (RP), ukierunkowane na przeciwdziałanie rozprzestrzeniającemu się na terenie kraju wirusowi Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF).

Dostrzegając zagrożenie związane z potencjalną możliwością wystąpienia stanu zaniku występowania w naszym biotopie Dzika Euroazjatyckiego „Sus scrofa”, który w naszym odczuciu jest niekwestionowaną wizytówką rodzimego biotopu, opracowaliśmy nowatorskie programy szybkiego reagowania.

Dzięki możliwości zastosowania bezzałogowego statku powietrznego (BSP) z serii „Prometheus” ,uzyskano możliwość wytworzenia wysokowydajnego systemu, który umożliwi nadzór oraz podejmowanie działań interwencyjnych na terenie okręgów łowieckich RP.

Parametry techniczne w/w BSP umożliwią wytworzenie specjalistycznej konfiguracji, ukierunkowanej na możność doposażenia BSP w koncesjonowane rozwiązania techniczne w zakresach:

Automatyczny pneumatyczny system wystrzału szczepionki

Połączenie systemów wykrywania zakażonej zwierzyny z użyciem zadaniowo skonfigurowanego i dozbrojonego BSP, determinuje możliwość podjęcia skutecznej akcji wspomagającej zapobieganie rozprzestrzeniania się ASF na terenie RP.

Produktem finalnym prezentowanego rozwiązania będzie BSP, który dokona identyfikacji zakażonego stada dzików (lub innej zwierzyny) i z użyciem algorytmów AI ( artificial inteligence ).

Następnie autonomicznie bądź pod kontrolą uprawnionego operatora, dokonana będzie seria szczepień. Na potrzeby ergonomiki i skuteczności operacji lotniczej opracowano autorski i w pełni funkcjonalny, pneumatyczny system magazynujący kilkadziesiąt dawek substancji aktywnych.

Techniczna realizacja zadania dokonywana będzie poprzez iniekcję serii wystrzałów substancji aktywnych. Działania realizowane będą w oparciu o procedury i zmodyfikowany sprzęt, stosowany współcześnie w obrębie procedur prewencyjnych lub bieżących operacji technicznych i interwencyjnych. Zgodnie z planowaną zmianą legislacji, która nabędzie mocy prawnej od Q2 2021r, opracowano zespół procedur umożliwiających działania operacyjne, zgodne z indywidualnym scenariuszem operacji lotniczych.

Automatyczny centralnie zapłonowy system odstrzału

Wariant ten będzie wykorzystany w przypadku utraty kontroli nad rozprzestrzenianiem się wszelkiego rodzaju epidemii zwierzęcych na terenie kraju. Użycie specjalistycznego BSP umożliwi o wiele bardziej skuteczne działania niż te podejmowane konwencjonalnie i realizowane naziemnie przez uprawnione podmioty i organizacje.

Założenia tego wariantu wraz z wytworzonymi procedurami technicznymi, objęte są planowanym zakresem koncesjonowanej działalności spółki HILL.

Wszelkie informacje ekonomiczno-techniczne, udostępniane będą podmiotom spełniającym wymogi prawne, narzucone ustawowo.

Projekt dedykowany jest funkcjonalnie pod działania statutowe jednostek typu PZŁ, MON, SKW, ABW oraz MSWiA.

PROJEKT „STRAŻNIK”

Projekt ma na celu aktywne wspomaganie działań służb straży granicznej oraz służb specjalnych Rzeczpospolitej Polskiej (RP). Głównym założeniem projektu jest wytworzenie produktu, który poprzez swoją funkcjonalność budowałby unikalny i nowatorski w skali światowej wizerunek służb mundurowych naszego kraju.

Dzięki możliwości zastosowania bezzałogowego statku powietrznego z serii „Prometheus” oraz w wyniku osiągnięcia wysokich parametrów technicznych, związanych z czasem nalotu, udźwigiem, kontrolą oraz identyfikacją otoczenia, otworzyła się możliwość wytworzenia wysokowydajnego systemu, który umożliwi nadzór oraz podejmowanie działań interwencyjnych w obrębie granic RP.

Parametry techniczne w/w BSP umożliwią wytworzenie konfiguracji sprzętowej, ukierunkowanej na możliwość doposażenia BSP w rozwiązanie umożliwiające naszym rodzimym służbom:

  • patrolowanie granic z użyciem specjalistycznego sprzętu, wizualizującego aktualną sytuacje w terenie
  • możliwość nawiązania zdalnej obustronnej komunikacji głosowej
  • możliwość oddania strzałów ostrzegawczych w systemie automatycznym

Założenia tego wariantu wraz z procedurami technicznymi objęte są planowanym zakresem koncesjonowanej działalności spółki HILL.

Wszelkie informacje ekonomiczno-techniczne, udostępniane będą podmiotom spełniającym wymogi prawne, narzucone ustawowo za pośrednictwem przedstawiciela koncesjonowanego w tym zakresie przedsiębiorstwa „HILL” z siedzibą na terenie RP.

H2 Blackout

W 2017 roku na bazie współpracy z kadrą naukową przedstawicieli Politechniki Warszawskiej oraz w oparciu o merytorykę zasobów naukowych Instytutu Technologii i Materiałów Elektronicznych spółka rozpoczęła prace badawczo rozwojowe w dziedzinach Biotechnologii, Awioniki i Teletechniki. Głównym rezultatem projektu będzie prototyp nowego systemu kontroli uszkodzeń Napowietrznej Sieci Elektroenergetycznej. Realizujemy modyfikowane zgodnie z postępem technologicznym założenia zbudowania systemu działającego półautonomicznie, niezależnie od zasilania zewnętrznego. System będzie w stanie wykonać pełen proces lokalizacji awarii napowietrznej sieci energetycznej z założeniem pełnego autonomicznego funkcjonowania w stanie całkowitego braku zasilania krajowej sieci elektroenergetycznej.

W ramach realizacji projektu skonstruowany zostanie prototyp bezzałogowego pojazdu lotniczego o charakterystyce umożliwiającej długotrwałe przebywanie w powietrzu wraz z towarzyszącą naziemną infrastrukturą wspomagającą. Dzięki rozwiązaniom (10.2020) naszej spółki partnerskiej „Prometheus S.A.” pozyskano BSP o unikalnych parametrach nalotu w konfiguracji i z charakterystyką umożliwiającą realizacje nadzoru nad sieciami WN i SN na terenie RP wplatającą się w podstawowe założenia projektu. Projekt przewiduje opracowanie niezależnych energetycznie „terenowych gniazd” dla BSP oraz systemu ich autonomicznej pracy w warunkach H2. tj automatycznego naprowadzania i obsługi AI dla potrzeb analizy uszkodzeń elektroenergetycznej sieci napowietrznej WN i SN na terenie RP.

Ze względu na zapisy umowy realizacji projektu zawartej w 2018r. z największym polskim operatorem systemy dystrybucyjnego ,wszelkie szczegóły związane z możliwością adaptacji systemu dla potrzeb wyspecjalizowanych podmiotów udostępniane będą z zachowaniem procedur dostępu do informacji niejawnych.

Spółka nie dopuszcza kontaktów i nie udziela informacji niezweryfikowanym przez służby przedstawicielom podmiotów prawnych spoza RP.

Dławnica czopowa VT 110 i VT 160

W ramach prowadzonych prac badawczych Spółka opracowała dwa wielozakresowe rozwiązania dla potrzeb elektroenergetyki dystrybucyjnej.

Wielozakresowe rozwiązanie stosowane przy uszczelnieniach wszelkiego rodzaju przepustów kablowych ze szczególnym ukierunkowaniem na linie energetyczne o przekrojach kabli 70-240mm2.

Na bazie kilkumiesięcznych prac badawczych wytworzono prototypy i skierowano je na celowe badania certyfikacyjne.

Planowane uruchomienie produkcji nastąpi w pierwszym kwartale 2018r.

Cennik usług

Zgodnie z założoną strategią funkcjonowania podmiotu w okresie 2020-2028 spółka oferuje pełne spektrum usług, zgodnie z zakresem wypracowanych kompetencji oraz w oparciu o nowe założenia finansowe zatwierdzone przez WZA i prezentowane ogólnie poniżej.


Opis usługi Cena netto
konsultacje w obrębie procesów początkowych w aspekcie przygotowania organizacji do funkcjonowania podmiotu prawa handlowego w ramach działań ukierunkowanych na uzyskanie koncesji w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym 480 €/h
reprezentacja zewnętrzna podmiotu z doradztwem wewnętrznym oraz biegłych sądowych w zakresie inwestycji kubaturowych w aspekcie techniczno-prawnym w oparciu o legislacje krajów UE (bezpłatne tłumaczenie dokumentacji technicznej, procesowej oraz sądowej w j. Angielskim, Francuskim , Niemieckim opracowywane przez wyspecjalizowanych w danym zakresie biegłych sądowych) 880 €/h
projektowanie i wykonawstwo sieci elektroenergetycznych nN/SN: cena netto wg kosztorysu inwestorskiego od 80 000 €
konsultacje w zakresie restrukturyzacji projektu oraz metodologii przeciwdziałania kryzysowego w trakcie jego realizacji dla potrzeb realizacji inwestycji liniowych i kubaturowych z uwzględnieniem ich realizacji przez podmioty prawa handlowego 660 €/h
projektowanie i wykonawstwo kolizji dla elektroenergetycznych linii Średnich Napięć : cena netto wg kosztorysu inwestorskiego od 160 000 €
doradztwo techniczno-prawne przy usuwaniu kolizji SN z udziałem: koordynator prawny / uprawniony projektant 450 €/h
doradztwo gospodarcze i prawne w zakresie ogólnym w procesach organizacji upublicznienia podmiotu 440 €/h
doradztwo w zakresie prawa upadłościowego i naprawczego 780 €/h
reprezentacja techniczno-prawna przed OSD (Elektroenergetyka i Gazownictwo) 390 €/h
konsultacje w zakresie usuwania kolizji napowietrznej i ziemnej infrastruktury liniowej dla obiektów Sieci Telekomunikacyjnych, Linii Średnich Ciśnień Gazowych, Elektroenergetycznych Linii Najwyższych i Średnich Napięć 725 €/h
konsultacje procesowe techniczno -prawne dostosowania struktur organizacji i jej zasobów w zakresie funkcjonowania Kancelarii Tajnych zgodnie z bieżącą wykładnią legislacyjną 560 €/h
konsultacje w zakresie prowadzenia działań rozliczeniowych zgodnie z MSR dla dofinansowanych zewnętrznie zbrojeniowych projektów koncesjonowanych 650 €/h

Informacja dla Akcjonariuszy

KOMUNIKAT Z DN.02.01.2020R.

zgodnie z ustawą zmieniającą z 30 sierpnia 2019 r., wprowadzającą zmiany w art. 5 k.s.h. w odniesieniu do § 5 zarząd spółki informuje, iż w dniu 14.01.2020r. odbędą się konsultacje managerskie, z koniecznością udziału akcjonariuszy w zakresie modyfikacji założeń funkcjonowania podmiotu w Q2 2020r. Miejsce spotkania – siedziba podmiotu, godzina rozpoczęcia 11.00.

KOMUNIKAT Z DN.10.02.2020R.

zgodnie z ustawą zmieniającą z 30 sierpnia 2019 r., wprowadzającą zmiany w art. 5 k.s.h. w odniesieniu do § 5, zarząd spółki informuje iż w dniu 26.03.2020r. odbędą się konsultacje merytoryczne w godz.11.00- 21.00, w siedzibie spółki mające na celu ocenę rynku BPL, IT oraz realiów funkcjonowania sektora Elektroenergetycznego.

KOMUNIKAT Z DN.20.04.2020R.

zgodnie z ustawą zmieniającą z 30 sierpnia 2019 r., wprowadzającą zmiany w art. 5 k.s.h. w odniesieniu do § 5, zarząd spółki informuje iż w dniu 21.05.2020r. odbędą się konsultacje z udziałem ekonomicznych zasobów zewnętrznych, w godz.9.00- 13.00 w siedzibie spółki, mające na celu wyznaczenie trendu rozwojowego na lata 2021-2030

KOMUNIKAT Z DN.22.06.2020R.

zgodnie z ustawą zmieniającą z 30 sierpnia 2019 r., wprowadzającą zmiany w art. 5 k.s.h. w odniesieniu do § 5, zarząd spółki informuje iż w dniu 14.07.2020r. odbędą się konsultacje z udziałem wyspecjalizowanych i koncesjonowanych zasobów ludzkich, pozostających względem podmiotu w pozycji partnera kontraktowego oraz koncesjonowanego partnera technicznego w godz.14.00- 17.00 . Spotkanie odbędzie się w siedzibie spółki i ma na celu uszczegółowienie techniczne elementów łańcucha krytycznego dla projektu „Strażnik”.

KOMUNIKAT Z DN.03.10.2020R.

zgodnie z ustawą zmieniającą z 30 sierpnia 2019 r., wprowadzającą zmiany w art. 5 k.s.h. w odniesieniu do § 5, zarząd spółki informuje iż w dniu 03.11.2020r. w siedzibie spółki, odbędą się konsultacje prawne w zakresie elementów łańcucha i ścieżki krytycznej, dla potrzeb koncesjonowanych elementów w/w programów i współdziałania z Prometheus S.A. oraz koordynacji działań dla potrzeb wytworzenia produktu koncesjonowanego.

KOMUNIKAT Z DN.20.10.2020r.

zgodnie z ustawą zmieniającą z 30 sierpnia 2019 r., wprowadzającą zmiany w art. 5 k.s.h. w odniesieniu do § 5, zarząd spółki informuje iż w dniu 20.10.2020r. zawarto umowę o ścisłej współpracy w zakresie wytwarzania wszelkich elementów koncesjonowanych dla potrzeb dozbrojenia BSP produkowanych przez Prometheus S.A.
Umowa ma charakter wiążący strony w tym zakresie z uwzględnieniem wyłączności przez okres minimum 24 miesięcy. Zarząd spółki w oparciu o dyspozycje RN z dn. 21.05.2020r. rozpoczął tym samym realizacje projektów „ Strażnik” i „Dzik”.

KOMUNIKAT Z DN.02.11.2020R.

zgodnie z ustawą zmieniającą z 30 sierpnia 2019 r., wprowadzającą zmiany w art. 5 k.s.h. w odniesieniu do § 5, zarząd spółki informuje iż w dniu 27.11.2020r. w siedzibie spółki, odbędą się konsultacje techniczne z udziałem wewnętrznych i zewnętrznych zasobów technicznych w zakresie modyfikacji założeń projektu „H2 Blackout” realizowanego w oparciu o umowę z PGE Dystrybucja S.A.